అధిక లాభాల కోసం పరుగులు తీయకండి. ఆన్లైన్ లో పెట్టుబడి అంటే మోసం అని గ్రహించండి.

అధిక లాభాల కోసం పరుగులు తీయకండి. ఆన్లైన్ లో పెట్టుబడి అంటే మోసం అని గ్రహించండి.
Image
“Keep support poor people & Animals as you doing always
and donate as much as you can,
we always here to help poor & needy peoples”
KADAPA ZONE WELFARE SOCIETY
Regd : 358/2019
Account Name : KADAPA ZONE WELFARE SOCIETY
Account Number : 920010069490183
IFSC Code : UTIB0001113
Axis – Kadapa Branch
State : Andhra Pradesh
Country : India
Phonepe & Gpay : 9703769226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *