మీరు ప్రేమించే వారి భద్రత మీకు ముఖ్యమైనది కాదా?

మీరు ప్రేమించే వారి భద్రత మీకు ముఖ్యమైనది కాదా?
ఇప్పుడు బైక్ పైన వెళ్తున్న ఇద్దరు (బైక్ నడిపేవారు మరియు వెనుక కూర్చున్నవారు) తప్పనిసరిగా హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలి.
Image
If you like our Awareness, then you can support us and donate as much as you can, we are here to help poor & needy peoples
for more details contact :
KADAPA ZONE WELFARE SOCIETY
Regd : 358/2019
Account Name : KADAPA ZONE WELFARE SOCIETY
Account Number : 920010069490183
IFSC Code : UTIB0001113
Axis – Kadapa Branch
State : Andhra Pradesh
Country : India
Phonepe & Gpay : 9703769226
Website : http://kadapazone.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *